Aanmelding
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij Kindercentrum De Stoel via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of online onder de knop ‘inschrijven’.  U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving.
Wilt u eerst komen kijken op één van onze locaties, dan bent u van harte welkom. U kunt een afspraak maken met de leidinggevende van de betreffende locatie.

De verstrekte gegevens worden opgenomen in een registratie als bedoeld in de Wet Persoonsregistratie en worden vertrouwelijk behandeld.

Aanmelden Buitenschoolse opvang:
U kunt uw kind voor de BSO aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar.

Aanmelden Kinderdagverblijf:
U kunt uw kind al vóór de geboorte aanmelden.

Wachtlijst
Kinderen die niet direct kunnen worden geplaatst en kinderen waarvoor plaatsing in de toekomst gewenst is, komen op de wachtlijst. Over de wachtlijst is frequent contact tussen het kindercentrum en de betreffende ouder.
Annulering wachtlijst

Mocht u gedurende de tijd dat u op de wachtlijst staat, afzien van plaatsing bij Kindercentrum De Stoel, dan kunt u dit schriftelijk opzeggen.

Plaatsing Peuteropvang

Kinderdagverblijf ’t Stoeltje: Het minimum aantal dagdelen bedraagt 2 dagdelen per week.

Kinderdagverblijf StoelLandje: Het minimum aantal dagdelen bedraagt 2 dagdelen per week.

Het is mogelijk dat uw kindje niet direct na aanmelding geplaatst kan worden. In dat geval komt het op een wachtlijst te staan. Zodra er ruimte is bij het kinderdagverblijf van uw keuze ontvangt u, circa 2 maanden van te voren, een aanbod van plaatsing op de dagen waarop uw kindje het kinderdagverblijf kan gaan bezoeken. Bij dit aanbod van plaatsing wordt zoveel mogelijk met uw voorkeursdagen rekening gehouden.

Plaatsing
Vanuit pedagogisch oogpunt adviseren wij om een minimum aantal dagdelen af te nemen, voor het Kinderdagverblijf is dit 4 dagdelen per week. Voor de Buitenschoolse opvang geldt minimaal 2 dagdelen.
Circa 2 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum doen wij u een aanbod. Bij dit aanbod van plaatsing wordt zoveel mogelijk met uw voorkeursdagen rekening gehouden. Het kan zijn dat de aangeboden dagen echter niet overeenkomen met uw voorkeursdagen. In dat geval mag u het aanbod 2 maal afslaan. Daarna volgt een aanbod van plaatsing als uw voorkeursdagen vrij komen.
Wanneer u het aanbod accepteert, sluiten we een plaatsingsovereenkomst met u af. U ontvangt van ons een plaatsingsovereenkomst in tweevoud. Wij verzoeken u beide aan ons getekend te retourneren. Daarna ontvangt u van ons één, door beide partijen getekend, exemplaar. Dit exemplaar is voor uw administratie. Tevens ontvangt u een machtigingskaart t.b.v. automatische incasso. Zie ook ‘betaling kosten kinderopvang’.
Intake
Wanneer uw kind is geplaatst, maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. Hiervoor ontvangt u een intakeformulier. Samen met de (toekomstig) pedagogisch medewerker van uw kind neemt u wetenswaardigheden en gegevens van uw kind door en u krijgt informatie over de gang van zaken in het dagverblijf. Bij dit gesprek ontvangt u een overzicht van het team. Hierop stelt het team zich voor, met foto’s van hen, hun naam en op welke groep zij werken. Tevens kan op dit gesprek speciale afspraken worden vastgelegd. Bij dit gesprek kan ook uw kind aanwezig zijn.
Wenbeleid

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang:

Wij bieden u en uw kind gelegenheid aan om aan het nieuwe kindercentrum te wennen. Uw kind komt dan voor de plaatsing bij voorkeur twee keer twee uur om met de groep mee te draaien. Bij het eerste wenbezoek kunt u er bij blijven. Zo kunt u zien hoe uw kind het vindt op het kindercentrum en hoe de pedagogisch medewerkers met uw kind en de andere kinderen omgaan.
Bij het tweede wenbezoek is uw kind alleen op de groep. Heeft u of uw kind behoefte aan meer wenuurtjes dan kunt u dat altijd met ons overleggen.
Gemiddeld heeft een kind zes weken nodig om gewend te raken aan de nieuwe omgeving. Bij dit proces wordt uw kind liefdevol begeleid door de pedagogisch medewerkers.Peuteropvang:
Kinderen die vanaf 2 jaar voor het eerst komen op het kinderdagverblijf verloopt het wennen anders. Deze kinderen maken vaak voor het eerst contact met leeftijdgenoten en zijn voor het eerst ergens alleen zonder hun vader of moeder. Daarom betrekken wij hun ouders meer bij het wenproces. Wanneer deze kinderen in de veilige nabijheid van hun ouder ervaren dat het leuk is op het dagverblijf, gaat het wennen beter en staan de kinderen open voor de peuteropvang.
Voor de kinderen die nog geen Nederlands spreken vragen wij aan hun ouder om een lijstje met woorden in hun taal te maken om de kinderen door de eerste gewenningsperiode zich veilig te laten voelen.